Giới thiệu

Nhân sự

 

Danh sách cán bộ cơ hữu của Tổ Bộ môn Vô cơ - Phân tích

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị,
chức danh

Chức vụ

1

Hồ Thị Bích

Ngọc

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

Trưởng bộ môn

2

Lê Ngọc

Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính

 

3

Phan Bá

Ngân

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

 

4

Đặng Thị Vĩnh

Hòa

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

Phó trưởng Bộ môn

5

Nguyễn Thị Như

   Mai

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

 

6

Nguyễn Đình

   Trung

Tiến sĩ,
Giảng viên

Viện trưởng
Viện nghiên cứu
môi trường

7

Trần Thị Hoài

Linh

Thạc sĩ, Giảng viên

 

8

Nguyễn Hải

Thạc sĩ, Giảng viên

 

9

Phạm Lê

Nhân

NCS, Giảng viên

 

10

Lê Thị Thanh

Trân

NCS, Giảng viên

 

11

Huỳnh Phương

Thảo

Thạc sĩ, Trợ giảng

 

12

Vũ Thị Bảo

Ngọc

Cử nhân, Trợ giảng

 

 

Danh sách cán bộ cơ hữu của Tổ Bộ môn Hữu cơ - Hóa lý

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị,
chức danh

Chức vụ

1

Tạ Thị Hân

Hoan

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

Trưởng bộ môn

2

Nguyễn Quốc

Tuấn

Tiến sĩ,
Giảng viên chính

Phó trưởng phòng,  Phòng Thanh tra

3

Nguyễn Văn

Hạ

Tiến sĩ,
Giảng viên chính

Trưởng Khoa

4

Trịnh Thị

Điệp

Tiến sĩ, Giảng viên

Phó trưởng Khoa

5

Huỳnh Đình

Dũng

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

Phó trưởng Khoa

6

Trần Kim

Cương

Thạc sĩ,
Giảng viên chính

 

7

Phạm Hầu Thanh

Việt

NCS, Giảng viên

 

8

Huỳnh Thanh

Trúc

NCS, Giảng viên

 

9

Nguyễn Thị Tố

Uyên

Thạc sĩ,
Nghiên cứu viên

 

 

 

Các tin khác