Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu điều hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên của Khoa gồm các bộ phận sau:       

-       Ban Chủ nhiệm khoa

-       Hội đồng Khoa học khoa

-       Tổ bộ môn (hiện nay, Khoa Hóa học có hai Tổ bộ môn là Hóa vô cơ – Hóa phân tích và Hóa hữu cơ – Hóa lý)

-       Các Phòng thí nghiệm cơ sở và Phòng thí nghiệm chuyên ngành

-       Trợ lý giáo vụ, Trợ lý công tác sinh viên và các Giảng viên chủ nhiệm các lớpCác tin khác